Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Címlap
Az Oktatási Hivatal tájékoztatója a 2008/9 évi tankönyvellátás megszervezéséhez
Az Oktatási Hivatal tájékoztatója a 2008/2009. tanévi iskolai tankönyvrendelés lebonyolítását, a tankönyvellátás megszervezését segítő szakmai kiadvány. A tájékoztatóban foglaltak elolvasása, megismerése nem helyettesítheti az iskolai tankönyvellátás megszervezését meghatározó jogszabályok alapos tanulmányozását.
A tájékoztató az iskolai tankönyvellátást meghatározó legfontosabb rendelkezéseket, valamint a korábbi évekhez képest bekövetkezett változásokat ismerteti, s nem vagy csak érintőlegesen tér ki az évek óta változatlan rendelkezésekre (pl. az iskolai tankönyvellátásban közreműködőkre megállapított összeférhetetlenségi szabályok, a tankönyvjegyzék szerkezete stb.).

A pedagógusok tankönyvválasztását elsősorban a hivatalos tankönyvjegyzék, illetve a tankönyvjegyzéket tartalmazó http://www.tankonyv.info.hu címen elérhető nyilvántartás (a továbbiakban: Nyilvántartás) segíti. A Nyilvántartást, s így annak tartalmát az Oktatási Hivatal felügyeli. A Nyilvántartásban számtalan szempont szerint (pl. tantárgy, évfolyam, kiadó, szerző, cím stb.), valamint az összetett keresés funkció alapján kereshetnek az iskolák, sőt saját – egyedi igényeket kielégítő, különböző szempontú – listákat is készíthetnek. Ezen túl – amennyiben ezt a kiadók biztosították – a tankönyvek borítóit és a kötetek tartalomjegyzékét is megnézhetik, több esetben néhány fejezetet is elolvashatnak az érdeklődők.
A hivatalos 2008/2009. tanévi tankönyvjegyzék 2008. január 1-jétől érhető el az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján A Nyilvántartás mind a három, a 11. pontban részletesen ismertetett jegyzéken szereplő tankönyv, illetve könyv adatait tartalmazza.

A tankönyvválasztás

A pedagógust megilleti az a jog, hogy a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével egválassza az általa alkalmazni kívánt tankönyveket és más tanulmányi segédleteket. Ennek választásnak azonban biztosítania kell, hogy a Törvény 8. § (4) bekezdésében maghatározott tanulók a tankönyveket térítésmentesen kapják meg az iskolától. A közoktatásról szóló törvény 19. § (2) bekezdésének első mondata ezzel összhangban kimondja: „A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak.”
A tankönyvválasztásnál figyelemmel kell lenni továbbá a közoktatásról szóló törvény 9. § (3) bekezdésére is, amely szerint „Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg, ha abból a szülőre fizetési kötelezettség hárul”.
Amennyiben a tankönyvválasztás eredményeképpen sem az iskolától történő tankönyv-kölcsönzés, sem napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, sem tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján nem biztosítható, hogy az arra jogosultak ingyenesen jussanak hozzá a tankönyvekhez, úgy a tankönyvválasztást felül kell vizsgálni, s a választott tankönyvek helyett olyanokat kell választani, amelyek révén a tankönyvekhez való ingyenes hozzájutás lehetővé válik.

A tankönyvellátás állami támogatása

A tankönyvellátás 2008. évi állami támogatását a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 3. számú mellékletének 17.2. pontja határozza meg. E pont a) alpontja a tanulók ingyenes tankönyvellátásának biztosításához nyújtott normatíva összegét 10 000 forint/fő/évben, míg b) alpontja a tanulók tankönyvellátásához történő általános hozzájárulást 1 000 forint/fő/évben állapítja meg.
Az iskolafenntartó az ingyenes tankönyvellátáshoz a 10 000 forint/fő/év hozzájárulást a közoktatási törvény 10. §-ának (4) bekezdése, továbbá a Törvény 8. §-ának (4) bekezdése alapján veheti igénybe - az 1-13. évfolyamokon, a szakiskola 9-10. évfolyamán és a szakképzési évfolyamokon - a nappali rendszerű oktatásban részt vevő, ingyenes tankönyvellátásra jogosult iskolai tanulók ingyenes tankönyvellátásához a 2008/2009. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai állapotra becsült létszáma alapján. A hozzájárulást a fenntartó egy tanuló után egy jogcímen igényelheti.
A fenntartó az 1 000 forint/fő/év általános hozzájárulást a tanulók tankönyvellátásához a közoktatási törvény 118. §-ának (5) bekezdéséhez kapcsolódóan, a 2008. évi költségvetésről szóló törvény 3. számú melléklet 15.2. pontja alapján figyelembe vehető, iskolai nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók 2008/2009. tanévi közoktatási statisztikai állapotra becsült létszáma alapján igényelheti.

 

A tankönyvek biztosítása

A Törvény rendelkezései szerint a tanulók számára a tankönyveket, illetve a tankönyvvé nyilvánítási határozattal nem rendelkező, ám meghatározott feltételeknek megfelelő könyveket az iskolának kell biztosítania. Ez a felelősség akkor is az iskolát terheli, ha a tankönyvellátás megszervezésével – tankönyvellátási szerződés keretében –
tankönyvforgalmazót bíz meg.

A normatív kedvezmények (az ingyenesség) és annak kötelező biztosítása az állami, önkormányzati iskolákban

Felhívjuk az iskolák figyelmét, hogy a Törvényben a normatív kedvezményre (ingyenességre) jogosult tanulók köre nem változott. Tehát továbbra is
a) a tartósan beteg,
b) a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
c) a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),
d) a három- vagy többgyermekes családban élő,
e) a nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
f) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló jogosult arra, hogy a nappali rendszerű iskolai oktatásban az iskolától történő tankönyv-kölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetőleg tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján ingyenesen kapja meg a tankönyveket.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közoktatási szakterületének tájékoztatója a sajátos nevelési igény meghatározásával kapcsolatban kifejti, hogy „…a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 126. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 2007. december 31-éig – hivatalból indított eljárás keretében – megtörtént a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályozottság miatt sajátos nevelési igényűvé nyilvánított gyermekek és tanulók teljes körének felülvizsgálata. A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a gyermek, a tanuló küzd-e a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, mely a Kt. 121. § (1) bekezdésének 29. a) vagy 29. b) pontja alapján a sajátos nevelési igény megállapítását megalapozza.
A 2008/2009. tanévben ennek megfelelően sajátos nevelési igény alapján ingyenes tankönyvekre az a tanuló jogosult, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, továbbá aki a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.
A költségvetési törvény felhatalmazása alapján a sajátos nevelési igényű tanulók ingyenes tankönyvellátásához igényelhető támogatásokról szóló OKM rendelet 2008. március 15-ig jelenik meg”.
Mindebből az következik, hogy a Törvény 8. § (4) bekezdésének c) pontjában, illetve az ezzel összhangban a Rendelet 5. számú mellékletének I. Normatív kedvezmény iránti igény c) pontjában foglalt „c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),” szöveg alatt a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességét kell érteni.
A fentiek következtében előfordulhat, hogy egy tanulónak ebbe a tanulói körbe sorolása a továbbiakban szakmailag nem volt indokolt, és így a normatív kedvezményre (ingyenes tankönyvekre) való jogosultsága megszűnt. A felülvizsgálat ugyanakkor „nem érinti azokat a kedvezményeket, amelyeket a tanulók a 2007/2008. tanévre kaptak. A tanuló részére kölcsönzés útján biztosított tankönyv az eredeti kölcsönzési ideig a tanulónál
maradhat. A tanuló részére a kölcsönzött tankönyv értékesíthető”.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult az a tanuló, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át.
Kiemelten felhívjuk az iskolák figyelmét arra, hogy az ingyenesség biztosítása a Törvény által meghatározott tanulók számára kötelező! Törvénysértő tehát minden olyan gyakorlat, amely bármekkora összegű, a tanítási év bármely időpontjában előírt fizetési kötelezettséget ír elő az ingyenességre jogosult tanulók vagy szüleik számára.
Ilyen törvénysértő gyakorlat lehet például,
• ha az iskola az „ingyenességet” csak az állami támogatás korábbiakban megjelölt összegéig (11 000 Ft-ig) biztosítja;
• ha az iskola a tankönyveket ingyenesen, de pl. a munkatankönyveket, munkafüzeteket csak fizetés ellenében biztosítja;
• ha az iskola bármilyen tankönyvet, tankönyveket kivesz a kötelezően megveendő körből (a „tankönyvcsomagból”), ám azokat a tanítás során a tanulóknak valójában használniuk kell az órai vagy az otthoni munka során (pl. bizonyos kiegészítő feladatlapok, gyűjtemények);
• ha az iskola a tankönyvvé nyilvánítási határozattal nem rendelkező, ám meghatározott feltételeknek megfelelő kiadványokat ki akarja fizettetni;
• ha az iskola egyes, a „tankönyvcsomag” nagyobb részéhez képest később vagy tanév közben érkező tankönyveket, tankönyvvé nyilvánítási határozattal nem rendelkező, ám meghatározott feltételeknek megfelelő kiadványokat ki akar fizettetni;
• az iskola a településen lakó tanulóknak ingyenesen, de a nem a településen lakó tanulóknak csak pl. 11 000 Ft-ig biztosítja.
A fenti felsorolás csupán példálózó jellegű. Az itt fel nem sorolt, de az ingyenességet az arra jogosultaknak teljes mértékben nem biztosító valamennyi gyakorlat törvénysértő.

A dokumentum teljes szövege (pdf)