Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

A gyerekházak működése, indokoltsága
A gyerekház létrehozásának  célja, hogy a hátrányos élethelyzetből induló 0-6 éves, de főként 18-36 hónapos gyerekek számára a lehető legkorábban nyújtson segítséget, illetve lehetőséget arra, hogy veleszületett jó képességei zökkenő mentesen fejlődjenek, fejlessze készségeiket, és előkészítse az óvodára, majd később az időben történő iskolakezdés lehetőségére.  Ehhez képzett gyerekfejlődést jól ismerő szakemberekre, valamint a gyerekeknek esetlegesen speciális  szolgáltatást nyújtó más szakemberekre van  szükség.
Meg kell ismertetni gyerekház  gondolatát a szülőkkel, és igényeiket, például a nyitva tartást aszerint kell meghatározni.
Végig kell gondolni, hogy milyen más szolgáltatásokat nyújthatnak a gyerekházak a szülőknek, pl. segítik a szülők munka-keresését, mintegy észrevétlenül fejlesztik a gyerekekkel együtt töltött idő tartalmasabbá tételét. (ha van helyiség, a szülők számítógépezni, ha van konyha, főzni tanulhatnak,  találkozóhelyek lehetnek a szülők és a gyerekekkel foglalkozó más szakemberek között)

A gyerekházak befogadó helyei mindazon családoknak,

- akik 4 év alatti gyerekeket nevelnek olyan településeken, ahol ennek a korosztálynak nincs szervezett ellátó szolgáltatás, vagy a meglévő férőhely hiánnyal küzd,
- azon 3 év feletti gyerekeknek, akiket a helyi óvoda nem fogad, mert valamilyen vélt, vagy valós okból nem „óvoda érett”,
- akik kulturális, gazdasági hátránnyal küzdenek, és    gyerekeik kiszorulnak az ellátásból   férőhelyhiány miatt,
- akik speciális fejlesztést igénylő gyereket nevelnek, és nehézséget okoz a    megfelelő szolgáltatás elérése.
- akik alkalmi munkához juthatnak, ha biztonságban tudják a munka ideje alatt a gyerekeiket.

A gyerekházak indokoltsága, feladatai

A korai képesség fejlődés biztosítása mind az oktatáspolitika, mind a gyakorlat szintjén fontos terület. A korai képességek normál fejlődése a kisgyerekek és családjaik jogának biztosításához kapcsolódik. Célja a gyerekek és családjaik nem anyagi természetű támogatás.

A szolgáltatások fontosabb elvei:

- A szolgáltatások ingyenesek, lehetőség szerint jól megközelíthetőeknek, elérhetőeknek kell lenniük, az év minden hónapjában, minden munkanapján. A szolgáltatások a családot, mint egységet tartják szem előtt.
- A szolgáltatás színvonalának fenntartásához rendkívül fontos a megfelelő együttműködés a szolgáltatást végzők (akár intézményi, akár egyéni szolgáltatás) között,
- Az egészségügynek, az oktatásnak és a szociális munkának együttesen kell felelősséget vállalnia a kora gyerekkori képesség fejődés gyakorlati megvalósításáért.
- A különböző szakértők feladata a gyerekek és családjaik támogatása. A hatékony csoportmunka megkívánja, hogy a szakértők közös képzésen is részt vegyenek, amit további speciális, illetve továbbképzés követ, minden esetben a helyben felmerült kérdéseknek, igényeknek megfelelően.

Ez segítené a szakértők kompetenciáját olyan területeken, mint

   - a gyerekek fejlődése,
   - az együttműködés, a csoportmunka
   - a családdal folytatott munka

A szakértőknek tudniuk kell, hogyan vonhatják be a szülőket és a többi családtagot a munkába, miközben tiszteletben tartják az igényeiket, melyek gyakran eltérhetnek a szakértői véleménytől.

- A különböző területek szakértői különböző eszközök használatával törekednek egy minőségi folyamat létrehozására, amely a családok teljes bevonásával és részvételével valósul meg a gyakorlatban. Azokban az esetekben, ahol fejlesztésre van szükség, a család és a helyi szakértői csoport közös munkával készítenek egy tervet, amely a gyerek és a család speciális  szükségleteit, erősségeit, a prioritásokat, célokat valamint az elvégzendő és kiértékelendő feladatokat tartalmazza. A jól dokumentált terv megkönnyíti az információ áramlását a szakértők között , ha a gyereknek másféle ellátásra van szüksége, vagy ha a család új helyre költözik.

A korai képességfejlődés biztosítás arra a segítségre utal, amelyet a gyereknek és családjának a lehető legkorábbi időpontban meg kell kapnia, hogy a veleszületett jó képességek zavartalanul fejlődhessenek. Világossá kell azonban tennünk azt is, hogy amennyiben a gyerekeket jól ismerő szakemberek ezt indokoltnak tartják, a korai fejlesztés lehetőségét is biztosítani kell a gyerekházakban az öt évesnél nem idősebb gyerekek számára.


A gyerekházakban fontos, elengedhetetlen feladat a prevenció.

Az elsődleges prevenció program keretén belül, a házakban történhet az egészségügyi szolgáltatással való szoros együttműködéssel. A szűrések és megfigyelések adhatnak olyan lehetőséget, mely az esetleges  rendellenességek kialakulását megelőzhetik.

A másodlagos prevenció: a kialakult, korán felismert fejlődési másság, az ismert tanulási zavarok kialakulásának megelőzésére szolgál. A házakban végzett „speciális’ munka biztosítja ezt a másodlagos prevenciót azzal, ahogyan a házak napi fogalakozási terveit az ott dolgozó szakemberek elkészítik.

A harmadlagos prevenció a már azonosított problémával vagy körülménnyel összefüggő komplikációk csökkentése, pl: magatartászavarok, szocializációs gondok enyhítése.

Ahhoz, hogy ezeket a prevenciós munkákat sikeresen végezhessük, a következő tényezőkre van szükség, amit a gyerekházak biztosítanak:

   - az érintett szakmai területek közös maz érintett szolgáltatói szervezetek együttműködése;
   - a szülők (és a többi családtag) közvetlen bevonása és részvétele.

Mik a várható eredmények?

   - óvodakezdés életkori változása a korábbi évekhez képest,
   - rendszeresen óvodába járó gyerekek száma nő
   - a korán felismert fejlődési zavarok száma emelkedik - fejlesztő szakemberhez kerülő, illetve fejlesztésben részesülő gyerekek száma nő
   - iskolakezdés életkori változása


Hol hozzunk létre gyerekházat?

Ott, ahol legtöbb a „halmozottan hátrányos helyzetű” gyerek és ahol ezt a falu vezetése akarja.
Mindazokon a településeken, ahol 10-20 között van a „gyerekház-érett” 18-36 hónapos korú gyerekek száma.

Gyerekház munkarendje, személyi, tárgyi feltételei

Gyerekházak nyitvatartása:

Az év minden munkanapján, az év minden hónapjában délelőtti órákban napi 5 óra időtartamban.

Személyi feltételek:

Gyerekházanként ideális körülmények között 3 embert foglalkoztatunk.

1 valamilyen kisgyerekkel foglalkozó képesítéssel rendelkezik.
1 ember ideális esetben közép végzettségű /dajka-gyerekgondozó /
1 fő pedig a kisegítő munkát látja el. Jó lenne, ha a segítő az érintett családok felnőtt tagjai közül kerülne ki.

Minden gyerekház minden dolgozója havi egy alkalommal belső továbbképzésen vesz részt, délután, 3 órában. A beszélgetések témája a gyerekházak működésének elvi és gyakorlati rendszere, módszerek kialakítása, illetve a gyerekfejlődés ismerete és annak a fejlesztésben való legeredményesebb alkalmazása

A ház vezetője óvónő, vagy gyógypedagógus, esetleg gyermek gondozó.

Ő felel a ház programjainak szervezéséért:, ha szükséges  segítő szakember; -mikor, milyen-  jön a gyerekekhez, illetve gondoskodik arról, hogy a gyerekházi programokról minél nagyobb számban tudjanak a településen élő kisgyerekes családok.

Kapcsolatot tart a helyi óvodával.
Felügyeli és elkészíti a gyerekek állapotfelmérését, és a megfelelő szakemberrel   közösen fejlesztő programot készít.
A gyerekházakban dolgozók felkészültsége alapkérdés. A legfontosabb feltétel természetesen a szakmai tudás az ott dolgozóknál. A képzett dolgozóknál esetenként a gyakorlat hiányát fogjuk tapasztalni, de ezt pótolhatják a belső megbeszéléseken előkerülő esetismertetések és azok feldolgozása, amit minden esetben a mentorok, vagy erre felkért szakemberek tartanak. Alapképzés:
A különböző szakmai háttérrel, ismerettel rendelkező szakemberek képzése alkalmas kell legyen arra, hogy közös fogalmak alakuljanak ki és ezek megértésével és elfogadásával a szakemberek kiegészíthessék egymás tudását.

Továbbképzés:

A különböző szakértők további képzésének az alábbi területeket kell lefednie:

-          alapvető ismeretek a sajátos nevelési igényű és a kisebbségi gyerekek fejlődéséről,
-          a családdal és a családban végzett munka valamennyi aspektusához kapcsolódó személyes kompetenciák; csoportmunka; szervezeti együttműködés

Belső képzés ,vagy megbeszélés:

ez a forma igen fontos a gyerekházak munkájában,  mert kiküszöböli az alapképzés esetleges hiányosságait és közvetlenül kielégíti a résztvevő szakemberek igényeit is. A csoport szervezi a csoporton belül, heti megbeszélések keretében, ahol a szakértőknek alkalmuk nyílik:

-           az „esetek” megvitatására;
-           megosztani egymással az ismereteiket és az alkalmazott munkamódszereket;
-           speciális ismeretek szerzésére külső szakemberektől;
-           az irányítás belső vagy külső szakemberekkel történő megvitatására
-           a külső ellenőrzés biztosítására;
-           személyes kompetenciáik fejlesztésére.

Tárgyi feltételek

A tárgyi feltételekhez tartozik a megfelelő épület, amelyet helyi  önkormányzat, mint partner segít használhatóvá és működővé tenni. Az épületek rendbe hozása önkormányzati és pályázati forrásokból, a program dolgozóinak és a szülőknek az önkéntes munkájából jön létre.

A tárgyi feltételekhez tartoznak a megfelelő bútorok, a megfelelő játékkészlet és ennek bővítése, a külső tér játszótérré  alakítása.

Konyha és fürdőszoba kialakítása, ahol részben az otthoni hiányok pótolhatóak (folyóvíz, mosás), illetve közös főzésre, egészséges ételek készítésére van lehetőség.

Együttműködési feltételek

A gyerekházak működésében a legfontosabb és leginkább új irányt közvetítő elem a helyben fellelhető szakmák együttműködésének megvalósulása. Az együttműködés megvalósulása biztosítja, hogy nem alakulnak ki párhuzamos szolgáltatások, de a gyerekek fejlődésére, jól- létére ható minden egyes feltétel megvalósulását egységben képes látni, és az adódó problémákat is egységben képes megoldani a gyerekekkel foglalkozó szakemberek csoportja.

Az együttműködésben részt kell venniük:

-           a szociális és gyerekjóléti szakmáknak
-           egészségügyben dolgozóknak, védőnőnek,
-           az oktatás, a fejlesztő pedagógia szakembereinek. Különösen fontos az óvodák szakembereivel való kapcsolat.
-           az önkormányzatnak.