Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Kulcsszó keresése: Összesen 166 találat van.
Címke: intézmények; szolgáltatások Rendezés
Cikk
(MTA Gyerekszegénység Elleni Program)

A Szécsényi Gyerekesély Program

bemutatkozó anyagát ld. itt:

{phocadownload view=file|id=415|target=s}

 

A szegénység újratermelődése olyan súlyos és növekvő probléma, hogy társadalmi cselekvést, közösségi beavatkozást igényel, éspedig a lehető legkorábbi életszakasztól: • A korai életévekben elszenvedett nélkülözések az egész életpályára hatással vannak.• Bizonyított, hogy a korai életkorban történő beavatkozások (ha hatásukat további munka tartósítja) jóval hatékonyabbak, mint a későbbi kompenzáló programok.• Beavatkozás hiányában a gazdasági következmény a fenntarthatatlan gazdaság (nincs képzett munkaerő, nincs forrás nyugdíjra, szociális ellátásokra).• Beavatkozás hiányában a politikai és társadalmi következmény a fenntarthatatlan társadalom (társadalmi feszültségek, kettészakadó társadalom, reménytelenség, passzivitás, betegség, bűnözés és költségei).A fenti problémák megoldására tett javaslatként készült el kormányzati felkérésre a Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program 2006 márciusában. Ez egyrészt olyan javaslatokat tartalmazott, amelyek a gyermekszegénység csökkentését, újratermelődésének korlátozását szolgálják, másrészt felvázolta a hosszú távra, legalább egy generációnyi időre (25 éves időszakra, 2007-2032.) tervezett program fő irányvonalait, harmadrészt részletesebben kidolgozta az első három év teendőit.A program alapján készült „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégiát az Országgyűlés 2007 májusában elfogadta. A „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia és egyben a program céljai:•    Jelentősen, a jelenleginek töredékére csökkenjen a gyermekek és családjaik szegénységi aránya, és ezzel egyidejűleg közeledjenek egymáshoz a gyermekek továbbtanulási esélyei, életkilátásai.•    Szűnjenek meg a gyermeki kirekesztés, szegregálás és mélyszegénység szélsőséges formái, csökkenjen az életesélyeket romboló devianciák előfordulása.•    Alapvetően alakuljon át azon intézmények és szolgáltatások működésmódja és szemlélete, amelyek ma hozzájárulnak a szegénység és kirekesztés újratermelődéséhez. Ezeknek az intézményeknek és szolgáltatásoknak a mainál sokkal többet kell tenniük a gyermekek képességeinek kibontásáért, azért, hogy felnőttként értelmes tevékenységek révén, teljes jogú polgárként kapcsolódjanak be a társadalom életébe.Az MTA Gyerekszegénység elleni Nemzeti Programot kidolgozó irodájának (GYEP iroda) munkatársai a program továbbfejlesztése és a „Legyen jobb a gyermekeknek” hosszú távú Nemzeti Stratégia jobb megvalósítása érdekében kezdték meg a „Szécsényi alkalmazási kísérletet”, a program komplex alkalmazását a Nógrád megyei Szécsényi kistérségben, amely 2006-ban még a leghátrányosabb helyzetű kistérség-csoportban volt. A kísérleti program indulása óta együttműködik a kistérség vezetőivel, szakembereivel és egyre több polgárával. 2008 novembere óta a program keretét a „Norvég pályázat” biztosítja, ami felgyorsította az eseményeket. A kistérségi munka mind jelentősebb részét végzi a Szécsényi Gyerek Iroda.

A program céljai  azonosak az országos célokkal, de a megvalósítás léptéke sokkal kisebb. Ez nem csak mennyiségi, hanem minőségi kérdés is. A cselekvés módszerei szükségképpen mások. Nincs mód jogszabályalkotásra, a források szűkösek, viszont a személyes szolgáltatások, személyes hatások lehetőségei sokkal nagyobbak, és tényleges lehetőség a civil társadalom – érintettek és nem érintettek – cselekvésbe bevonása. A Szécsényi Gyerekesély Program (SZGYEP) főbb kötelezettségei: •    A gyerekszegénység elleni program, illetve az NS céljainak és alapelveinek megfelelő fejlesztések megvalósítása.•    A fejlesztésekhez szükséges szolgáltatásszükségletek és forrásigények folyamatos felmérése.•    A kistérségben élő gyerekes családok helyzetének javítása, a szükséges szolgáltatások és támogatások kiépítésének elősegítése.•    A szolgáltatások kialakításához és működtetéséhez szükséges humánerőforrások megszerzésének támogatása. •    Az NS kistérségi szintű megvalósítását célzó programok szakmai, módszertani előkészítése és támogatása.•    A kistérségi megvalósítás tapasztalatainak folyamatos monitorozása, a következtetések visszacsatolása a helyi tervekbe (akciókutatás jelleg).A SZGYEP jellegzetességei:a)    Lokális program: a megvalósítás a kistérség összes települését, a teljes kistérségi társadalmat és annak fejlesztését célozza a helyi társadalommal való szoros együttműködésben. A szolgáltatásfejlesztés a helyi (települési) szükségleteket, a kistérségi identitás kialakításának szükségességét és a méretgazdaságossági szempontokat egyaránt figyelembe veszi.b)    Komplex program: bár a program meghatározott területeken jól körülírt fejlesztéseket (l. később), szolgáltatásokat hoz létre, illetve hosszabb távon generálja azok működését, az egyes szolgáltatások egymásra épülnek. Folyamatosan bővül a közös célokra irányuló, de eltérő szakterületek által megvalósított szolgáltatások köre, illetve több, különböző célcsoportokra irányuló szolgáltatás közös térben működik.c)    Jelentős humánerőforrás bővítés jellemzi: a szolgáltatási ”sub” alapvető szükséglet a hátrányos helyzetű csoportok helyzetének javítását célzó programok kezdeti időszakában. A kistérségi komplex programok további lényeges eleme a hosszú, egymásra épülő folyamatok sora és ezzel párhuzamosan a helyi viszonyok, a szemléletmód változása.  Ehhez megfelelően felkészült szakemberek kellenek, akik gyakran nem találhatók meg a szegény térségekben. Az alapszolgáltatásokon és kötelező önkormányzati feladatokon túli szolgáltatások iránti szükséglet (pl. gyerekházak, iskolai koordinátorok, tanodák, szakmaközi műhelyek, közösségfejlesztők stb.) számos külső helyi szakértő folyamatos jelenlétét igényli. Ez a szakember szükséglet erre irányuló program és támogatás nélkül nem kielégíthető. d)    Akciókutatás jellegű: a kiinduló pontot a gyerekszegénység elleni ún. rövid program képezte. Ennek alapján történt az első beavatkozások megtervezése. A több mint három éve folyó programot a folyamatos értékelés, újratervezés és a program, ezen belül a szolgáltatások körének és tartalmának ehhez igazított fejlesztése jellemzi. A folyamat része a gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetében bekövetkező változások folyamatos nyomon követése. e)    Program-, nem pedig projektjellegű: a szokásos projektkorlátoktól (rövid időtartam, menet közbeni változtatás nehézkessége, komplexitás hiánya) mentesen, viszonylag rugalmasan alakítja tevékenységeit, folyamatosan igazodva és reagálva a helyi társadalom változó igényeire f)    Kísérleti/modell-jelleg: alkalmasnak kell lennie további hasonló programok szakmai, módszertani és képzési alapjainak kidolgozására, a tapasztalatok átadására.A SZGYEP közreműködésével megvalósult helyi fejlesztések 2006 és 2009 között: •    Szolgáltatások beindítása az NS által kijelölt, és a 2006-os pályázatban megjelölt területeken.•    A célokat szolgáló új beavatkozási területek, új módszerek és eszközök meghatározása, kialakítása. •    A fejlesztéseket előkészítő és monitorozó kistérségi gyerekbizottság és szakterületenkénti albizottságok létrejöttének elősegítése.•    A fenntarthatóság új formájaként helyi szociális szövetkezet létrehozása.•    A helyi szabályozási rendszer egyes pontjainak módosítása.•    A helyi fejlesztésekhez szükséges forrásteremtés.A komplex gyerekprogramok további kistérségekre történő kiterjesztését is segíti a SZGYEP a kistérségi szükséglet- és helyzetfelmérés módszertani megalapozásával, valamint a kistérségi megvalósítás módszertani és megvalósítási tapasztalatainak folyamatos elemzésével.A program cselekvési területeinek rövid tartalma: •    Korai képességgondozás, Biztos Kezdet Gyerekházak: BK gyerekházak működtetése, integrált koragyermekkorra irányuló fejlesztések előkészítése, a fogyatékos gyerekek korai fejlesztésének, óvodáztatási helyzetének javítása.•    Közoktatási integráció, a közoktatás fejlesztése. Közoktatás-fejlesztési alprogram:  iskolai koordinátori háló, tanodák működtetése, iskolán belüli, tanórán kívüli programok és szolgáltatások, tantestületi továbbképzések, tanórán és a tanéven kívüli, oktatáshoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítása.•    Ifjúságfejlesztés. Ifjúsági alprogramok: lemorzsolódó fiatalok egyéni tervek alapján történő támogatása, ifjúsági klubok, ifjúsági programok.•    Információs társadalom fejlesztése. IT alprogram: a digitális írástudás fejlesztése, IT-mentor hálózat működtetése, IT pontok fenntartása, működtetése.•    Egészségesebb gyerekkor. Egészségügyi alprogram: rendszeres szűrések, az ellátásokhoz való hozzáférés javítása, közétkeztetés rendszerének fejlesztése, egészség- és környezettudatos magatartást elősegítő programok.•    Szociális és közösségi munka alprogram: egyéni és közösségi szociális munka megerősítése telepszerű lakókörzettel rendelkező településeken, adósságkezelés bevezetése és folyamatos kiterjesztése, képzések, szupervízió, pszichológiai tanácsadás, szociális szolgáltatások bővítése.•    Szülők foglalkoztatásának elősegítése alprogram: a gyermekek jobb napközbeni ellátását szolgáló fejlesztések mellett a munkahelyteremtő projektek, megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek készítése, elsősorban a szövetkezetre támaszkodva. •    Lakhatást javító szolgáltatások alprogram: A lakhatási helyzetet javító programok előkészítése.•    Szociális gazdaság alprogram: A fenntarthatóság új formáinak kialakítása és a munkahelyteremtés érdekében szociális szövetkezet fejlesztése

2010 március 24. (szerda)
(Sajtó, nyilvánosság)

Gazdaság | Ladányi János | 2010. március 22.

A felelőtlenek felelőssége

A 90-es évek közepéig a tartós társadalmi kirekesztődés problémáját a politika a szőnyeg alá seperte. 2003–2004 táján azután nyilvánvalóvá vált, hogy ez már nem megy tovább: az ország európai felzárkózását veszélyezteti az, hogy 700 ezer tartósan kirekesztett magyar állampolgárt kellene többé-kevésbé európai és többé-kevésbé demokratikus körülmények között valamilyen szinten eltartani, ami rengeteg pénzbe kerül. Ekkor politikai stratégiaváltás történt.

Bővebben ld.:  Népszabadság

2010 március 22. (hétfő)
(Sajtó, nyilvánosság)

Hírek | Berek Patrícia | 2010.03.17.

Javítana az ombudsman a gyermekvédelmi rendszeren

Az állampolgári jogok biztosa szerint még mindig nem megfelelően működik a gyermekvédelmi jelzőrendszer, amelynek a feladata, hogy a gyerekeket érintő problémákra figyeljen.

Hallgassa meg a Szabó Mátéval készült interjút a 180 percből

Elterjedt gyakorlat a gyermekbántalmazás, de az eseteknek csak körülbelül egynegyede jut a gyermekvédelmi intézményrendszer tudomására ...

Bővebben ld.:  MR1 Kossuth

2010 március 17. (szerda)
(Sajtó, nyilvánosság)

Gazdaság | Hüse Mariann | 2010. Március16 .

Csökken a gyes, megszűnik a kék könyv

Ismét változnak a munkaviszonyra vonatkozó szabályok áprilistól, illetve májustól is. A módosítások érintik az alkalmi munkavállalói könyvet, a munkáltató jogutód nélküli megszűnését, a munkaerő-kölcsönzést, valamint a gyermekgondozási segélyt is.

Bővebben ld.: NÉPSZAVA online

2010 március 16. (kedd)
(Sajtó, nyilvánosság)

Belföld | MNO - PL | 2010. március 12.

„Új alapokra kell helyezni a szociálpolitikát”

A járóbeteg-szakellátás megerősítését és a patikaalapítás újraszabályozását tekinti egyik fő célkitűzésének az egészségügy területén a Fidesz pénteken nyilvánosságra hozott választási programjában; a Nemzeti ügyek politikája címet viselő dokumentum szerint a szociálpolitika területén a családpolitikát kiterjedt védelmi rendszerré kell szélesíteni. A Soltész Miklós, a Fidesz-KDNP frakciószövetség népjóléti kabinetjének vezetője által jegyzett szociálpolitikai rész rögzíti: új alapokra kell helyezni a szociálpolitikát; közös alapérték a szociális biztonság, az esélyek kiegyenlítése és az egymás iránti megbecsülés és elköteleződés (szolidaritást).

Bővebben ld.:  Magyar Nemzet Online

2010 március 12. (péntek)
(Sajtó, nyilvánosság)

Belföld | 2010. március 12.

Bölcsődei díjat javasol egy MEH-tanulmány

Általános térítési díj bevezetését javasolja a bölcsődékben egy, a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) megbízásából készült tanulmány, amely szerint az anyákat úgy terelnék a munka világa felé, hogy gyes helyett utalványokat kapnának - írta pénteki számában a Magyar Nemzet. A lap szerint az utalványokat csak a gyermekek intézményi ellátására lehetne fordítani.

Bővebben ld.:  index.hu

2010 március 12. (péntek)
(Sajtó, nyilvánosság)

Szalai Anna | 2010. március 9.

Akik a nevelt gyerekekből élnek

Az állami gondozásba vett gyerekek nevelése helyenként megélhetési forma lett. A szociális tárca ezt tagadja, ám az idén célvizsgálatot rendelt el a témában.

Bővebben ld.:  nol.hu

2010 március 09. (kedd)
(Sajtó, nyilvánosság)

Belföld | Hüse Mariann | 2010. Március 07.

Bölcsődei férőhelyek: a szülőknek érdemes jó előre gondolkodniuk

Több éve azt mutatják a felmérések, hogy komoly problémát okoz a szülőknek a gyermekek bölcsődei elhelyezése. Ez nagymértékben Budapesten jelentkezik, de a magyarországi nagyvárosok, sőt kisebb települések is nehézségként élik meg az új helyzetet. Mitől alakult ki ez az állapot? Mi a megoldás a napközbeni kisgyermekellátás fejlesztésére? Írásunkban ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat.

Bővebben ld.: NÉPSZAVA online

2010 március 07. (vasárnap)
(Sajtó, nyilvánosság)

Karrier | 2010. március 03.

Munka 3 éven aluli gyerekkelő

Világszerte gondot jelent a dolgozó vagy dolgozni kívánó szülők számára, hogy gyermekeik számára megfelelő gondozást biztosítsanak - állítja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) legújabb tanulmánya.

Bővebben ld.:  hvg.hu

2010 március 03. (szerda)
(Sajtó, nyilvánosság)

MTI DIREKT | 2010. február 11.

Veszélyeztetett gyermek ma az, akit a hivatalnok annak gondol? Az ombudsman pontos jogszabályt kér

Kiadó: Országgyűlési Biztos Hivatala

Bővebben ld.: MTI

2010 február 11. (csütörtök)
(Sajtó, nyilvánosság)

Varga Dóra | 2010. február 9.

Két és fél évesen óvodába

Mégsem lesz kötelező idén szeptembertől minden hároméves gyereket fölvenni az óvodába: a fenntartók egy év haladékot kaptak…

Bővebben ld.:  nol.hu

2010 február 09. (kedd)
(Sajtó, nyilvánosság)

Megkérdeztük | II. évf. 1. szám, 2010. január

Interjú Hadházy Ágnessel  Szegénység kontra egészség A szegénység megbetegít

Mik a szegénység fő okai? Kit tartunk ma szegénynek? Milyen összefüggés van a szegénység és az egészségi állapot között? - kérdezem Hadházy Ágnest, a MTA TK Gyerekprogram Iroda igazgatóját, a Ferge Zsuzsa akadémikus vezette program egyik vezetőjét ...

2010 január 30. (szombat)
(Sajtó, nyilvánosság)
M1 | Ma Reggel | 2010. január 30.

Minden második 3 gyermekes család a létminimum alatt él - szegénység Magyarországon 2010-ben

Az MTV 1 Ma reggel c. műsorában Bereki Anikó beszélgetőtársai munkatársunk, SZOMOR ÉVA, továbbá KOZMA IMRE, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke és ZAKARIÁS JÁNOS, az Európai Műhely Kulturális és Közművelődési Társaság elnöke.

2010 január 30. (szombat)
(Sajtó, nyilvánosság)

Ónody-Molnár Dóra | Belföld | 2010. január 28.

\'Akkor van dolog, amikor nő a fű?\'

Pazarló, nem hatékony, és a társadalmi feszültségeket sem csökkenti – állítják a 117 milliárd forintot felemésztő Út a munkához programot monitorozó kutatók. Az érintett tárcánál azt mondják, ezek téves következtetések, a program jó. Mintha két világ ütközne egymással.

Bővebben ld.:  nol.hu

2010 január 28. (csütörtök)
(Sajtó, nyilvánosság)

Belpolitika | 2010.01.16.

Gyerekek, akik maguk kérik állami gondozásba vételüket - Évente 10-15 kiskorú fordul védelemért a szolgálathoz Porta, ahol éjjel is lehet kopogtatni

Mindig megrendítő, ha egy gyermeket ki kell emelni családjából. Még megrendítőbb, ha a gyerek maga kéri: helyezzék intézetbe. Szerencsére nem tömeges jelenségről van szó, a fővárosban évente 10-15 kiskorú kér menedéket a gyermekvédelemnél. A kérelmek hátterében sosem egy ok áll. A klasszikus okok – a szülők brutalitása, alkoholizálása – mellé olyan társadalmi problémák társulnak, mint a munkanélküliség, a lakás elvesztése. Az ügyek megoldásához aligha tud segítséget nyújtani a gyermekvédelmi rendszer.

Bővebben ld.: Népszava online

2010 január 16. (szombat)
(Sajtó, nyilvánosság)

{phocadownload view=file|id=279|target=s}

{phocadownload view=file|id=280|target=s}

Tekintse meg a találkozón készül fótóinkat a képgalériában!

{phocagallery view=category|categoryid=48|imageid=1790}

{phocadownload view=file|id=281|target=s}

A találkozó visszhangja

MR1 Kossuth Rádió | Vasárnapi újság | 2010. január 17.

Stifner Gábor riportja Ferge Zsuzsával és Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébettel.

Az adás meghallgatható a Magyar Rádió Hangtárában (37 perc 20 másodperctől).

*** 

Belföld | 2009. január 14.

Ferge Zsuzsa: most nehéz lesz segíteni a gyermekszegénységen

A gazdasági válság kezelésénél nem vigyáztak eléggé a szegényekre és a gyermekekre, ezért viszont nem feltétlenül csak az állam a felelős, mert az ország mozgástere meglehetősen szűk - mondta Ferge Zsuzsa szociológus csütörtökön Budapesten a komplex gyermekszegénység elleni programot megvalósító kistérségek első országos találkozóján.

2010 január 15. (péntek)
(Sajtó, nyilvánosság)

Doros Judit Szolnok | Népszabadság | 2009. december 10.

A jogvédők első fokon veszítettek a jászladányi szegregációs perben

Nem sértette meg az egyenlő bánásmód elvét Jászladány önkormányzata, amikor nyolc éve bérbe adta az önkormányzati iskola egy részét azért, hogy ott egy alapítvány magániskolát hozzon létre, s így elkülönítette a roma és nem roma tanulókat. A szegregáció miatt pert indító polgárjogi szervezet fellebbez az elsőfokú döntés ellen.

Bővebben ld.: nol.hu

2009 december 10. (csütörtök)
(Sajtó, nyilvánosság)

Aktuális > Belpolitika | 2009. november 06. 12:17

Bajnai: a szegénység sokszor leküzdhetetlen akadály a gyermekeknek

A kormány Legyen jobb a gyermekeknek! elnevezésű programjával azt szeretné elérni, hogy egy generáció alatt jelentősen csökkenjen a szegény gyerekek száma Sok százezer gyermek számára jelent ma Magyarországon sokszor leküzdhetetlen akadályt a szegénység, a kilátástalanság, valamint a hazulról hozott hátrány - mondta Bajnai Gordon kormányfő pénteken Baktalórántházán, a kistérségi Gyerekesély Iroda átadásakor.

Bővebben ld.:  www.hirado.hu

2009 november 09. (hétfő)
(Sajtó, nyilvánosság)

Belföld | 2009. november 6., péntek 14:29 | InfoRádió / MTI

Érdemes gyermekszegénység elleni stratégiát készíteni a kistérségeknek

A kormány továbbra is kiemelten fontosnak tartja a gyermekszegénység elleni küzdelmet - közölte a miniszterelnök. Bajnai Gordon erről Baktalórántházán, a kistérségi Gyerekesély Iroda átadásakor beszélt.

Bővebben ld.: inforadio.hu

2009 november 09. (hétfő)
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Következő > Utolsó >>