Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Kulcsszó keresése: Összesen 1332 találat van.
Címke: cikk Rendezés
Cikk
(Hírek)

A Sure Start Programot 1999-ben Angliában indították el a gyermekszegénység és a gyerekek társadalmi kirekesztettségének visszaszorítására. Középpontjában a hátrányos helyzetben lévők, pl. a migráns családok állnak, akik sok esetben nem, vagy kevésbé tudják igénybe venni a különféle szolgáltatásokat. A SURe Start egyfajta filozófia, másfelől egy pénzalap, amely az Egyesült Királyság költségvetésében szerepel. Központi szervezete nem tartozik kizárólagosan egyetlen ágazathoz sem, szellemiségében közös nevező a gyerek. Ennek megfelelően őrködik a helyi programok szakmai színvonalának megtartásán, figyeli a jogszabályok gyerekekre vonatkozó hatásait,  valamint a 0-4 éves gyerekek fejlődésének egészségügyi, szociális védelmét, képesség- és készségfejlesztési irányának megfelelőségét igyekszik biztosítani. A program másik fő vonulata a (gyerekes) családok közösségként, fejlődő egységként való erősítése, támogatása.  

Címkék: cikk országos
2007 október 30. (kedd)
(Hírek)
Szakmai és civil szervezetek állásfoglalása az egészségügyi  rendszer  finanszírozását  részben privatizáló „jogalkotási koncepcióról”.

Az  Egészségügyi Minisztérium honlapján megjelent  egy „részletes jogalkotási koncepció”, amelyet – a szöveg szerint - “a társadalmi vita és a koalíciós megállapodás alapján” alakított ki a minisztérium. A dokumentum, minden lapján jelzi hogy  „A Kormány álláspontját nem tükrözi”. Állásfoglalásunk azt az igényt fejezi ki,  hogy e dokumentum ne is váljon ebben a formában  a kormány álláspontjává!

A jelenlegi koncepció társadalmi vitája valójában még nem történhetett meg, hiszen teljesen új, az eddigi javaslatoktól eltérő, nemzetközileg is egyedülálló koncepcióról van szó. Ez a koncepció csak igen kis mértékben veszi figyelembe a  korábbi társadalmi vitát,  az állampolgári  és szakértői  vitákban elhangzott ellenérveket. Minthogy az érvek eddig jórészt leperegtek egy súlyosan átpolitizált és értékterhelt álláspont képviselőiről, nem látjuk értelmét újabb részletes érvelésnek. Csupán a dokumentum néhány alapvető belső ellentmondására és megalapozatlan állítására hívjuk fel a figyelmet a dokumentum logikája mentén haladva.

2007 október 16. (kedd)
(Hírek)
Ismerd meg jogaidat!!!!!

Tudtál arról, hogy létezik egy joggyűjtemény, amelynek címe: Egyezmény a  Gyermek Jogairól?

Jogokkal rendelkezni azt jelenti, hogy szabad bizonyos dolgokat megtenned és másoknak kötelessége bizonyos dolgokat megtenni annak érdekében, hogy te boldogan, egészségesen és biztonságban élj.

Persze neked is kötelességed másoknak ugyanezen jogait tiszteletben tartani.

A Gyermekjogi Egyezmény egy olyan megállapodás, ami biztosítja, hogy minden országban ugyanazokat a törvényeket tartsák be.

Ha egy ország kormánya ratifikálja az Egyezményt, azt jelenti: megígéri, hogy betartja az Egyezményben leírtakat.

Az Egyezmény minden cikke elmagyaráz neked egy jogot.

Az Egyezmény jogászok számára íródott, még a felnőttek számára sem érthető könnyen.

Címkék: cikk hír nemzetközi
2007 október 11. (csütörtök)
(Hírek)

A Szonda Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutató Intézet az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából 2007. júniusában és júliusában 2418 önkormányzati fenntartású általános iskola körében kérdőíves adatgyűjtést végzett. Megjelent a felmérés alapján készített kutatási jelentés, amely a számok tükrében mutatja be az iskolák épületeinek, berendezéseinek, műszaki felszereltségének és infrastruktúrájának állatotát.

 

2007 október 11. (csütörtök)
(Hírek)

Régóta ismert és az utóbbi években ismét előtérbe kerülő tény, hogy a korai életéveknek meghatározó szerepük van a későbbi életút szempontjából. Számos hazai és külföldi vizsgálat bizonyítja, hogy az iskolai pályafutás későbbi (középiskolai) szakaszaiban tapasztalható elmaradás elsősorban a kora gyermekkori feltételekkel, körülményekkel magyarázható. A hazai iskolarendszerre vonatkozó felmérések egyértelműen alátámasztják, hogy a gyerekek iskolai teljesítménye erős összefüggésben van a gyerekek családi hátterével.  A család kedvezőtlen társadalmi-gazdasági helyzetéből fakadó hátrányokat jelenlegi oktatási rendszerünk /óvoda-iskola/ nem képes ellensúlyozni. Ennek oka részben az iskolarendszer diszfunkcióiban keresendő, másrészt abban, hogy iskolás korra a kedvezőtlen családi háttérből érkező gyerekek hátrányai már túl nagyok.  A nemzetközi gyakorlat egyértelműen a kora gyermekkorra helyezi a hangsúlyt, ebben az időszakban történhet meg a sikeres iskolakezdés alapozása. A korai életkorban történő befektetések megtérüléséhez képest a későbbi, illetve kiegyenlítő célzatú beavatkozások jóval kevésbé hatékonyak. A programoknak nem csupán a gyerekeket kell megcélozniuk, a szülők bevonása és aktív részvétele nélkül nem biztosíthatóak az elvárt/megfelelő eredmények. A korai életéveket célzó fejlesztő programokkal párhuzamosan jelentős hangsúlyt kell kapjanak a gyerekes családok életkörülményeit javító beruházásoknak, támogatásoknak és szolgáltatásoknak is. A családok helyzetének érdemleges javítása elengedhetetlen feltétele a hátrányos helyzet átörökítésének megakadályozásában.

2007 október 08. (hétfő)
(Hírek)

 A Biztos Kezdet program tartalma, célja és alapelvei

A Biztos Kezdet Program esélyt ad a programban részt vevő, általános iskolás kor alatti, különösen 0-5 éves korú gyermekek valamint családjaik számára, hogy a gyermekek életének legkorábbi időszakában segítséget kapjanak a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésükhöz. A problémák korai felismerése, a programhoz kapcsolódó szakemberek folyamatos támogatása, a gyermekekkel és a szülőkkel való közvetlen foglalkozás hozzájárul a programban részt vevő gyermekek sikeres iskolakezdéséhez, iskolai kudarcok csökkentéséhez.

2007 október 02. (kedd)
(Hírek)

Konferencia a gyermekszegénységről - a gyerekjóléti és családsegítő szolgálat és a pécsi egyetem közös szervezésében

(Kecskés Éva és Szomor Éva beszámolója)

A kicsit sűrűre szervezett konferencia délutáni szekciójában Kecskés Éva a GYEP Szécsény kistérségi modelljét mutatta be, kiemelve a szakmai és szervezési együtt működés lényegét, megosztva a hallgatósággal okulás céljából a gondokat, tapasztalatokat.

2007 szeptember 30. (vasárnap)
(Hírek)

Tisztelt Iskolaigazgatók, Osztályfőnökök,

Gyermekvédelmi Felelősök és Ifjúsági Szervezetek Vezetői!

A NANE Egyesület 2007. augusztusában új projektet indított el „Gyerekek és fiatalok a partnerkapcsolati erőszak ellen” címmel, melyet az Európai Unió DAPHNE programja támogat, és amelyben németországi, és osztrák egyesületekkel működik együtt. A program csoportonként egyszer hat, vagy kétszer négy órás foglalkozást takar 12-14, illetve 14-16 éves gyerekek és fiatalok számára. A foglalkozások témája a párkapcsolaton belüli erőszak. Sok gyerek nő fel olyan családban, ahol az apa bántalmazza az anyát, és ezáltal, ha őt magát nem is bántják fizikailag, lelkileg sérül. A párkapcsolati erőszak pedig a fiatalkorúak kapcsolataiban is rendszeresen előfordul. Nemzetközi felmérésekből kiderül, hogy az érintettek elsősorban kortársaikkal beszélnek problémáikról. A program keretén belül a gyerekek megismerik azokat a lehetőségeket, ahová ilyen esetben fordulhatnak, illetve elsajátítják azokat az alapvető információkat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy segíteni tudjanak hozzájuk forduló barátaiknak. Az iskolákban, ifjúsági szervezetekben szerzett tapasztalataink szerves részét fogják képezni annak a képzési segédanyagnak, amit tanároknak, és gyerekekkel/fiatalokkal dolgozó szakembereknek fogunk elkészíteni magyar és német nyelven, a másfél éves projekt végeredményeként.

Tudjuk, hogy az iskolákat érintő új szabályozások (tanóra védelme) miatt kihívást jelenthet az egyszer hat vagy kétszer négy óra időtartam biztosítása, de bízunk benne, hogy országszerte sok iskolával és ifjúsági szervezettel fogunk tudni együttműködni. A foglalkozások ideális létszáma 12-15 fő.

 

További információk az egyesület honlapjáról, valamint a lenti elérhetőségeken.

Tisztelettel:

Benkő Fruzsina

Projektasszisztens

benko.fruzsina@nane.hu

70/600-5694

Nők a Nők é rt Eg yüt t a z Erős zak El l en Eg y e sül e t

1447 Budapes t , Pf. 502. T el /Fax : 1/337 -2865

E-mai l : info@nane .hu, Web : www.nan e.hu

OTP: 11708001-20516617, Adó szám: 18060339-1-42

Címkék: cikk hír országos
2007 szeptember 19. (szerda)
(Hírek)

Felhívás

Út a szakmához * Út a középiskolába * Út az érettségihez

 

Kiíró: Oktatási és Kulturális Minisztérium

Határidő: 2007.10.08

   

Pályázhat: A Magyar Köztársaság területén működő közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi (lásd meghatározását az Általános tudnivalók között II.1. pont.) állampolgár, aki a 2007/2008. tanévben 7-8. évfolyamon tanul, és: aki a 2007/2008. tanévben, érettségit adó képzésben 9-12. évfolyamon vagy nyelvi előkészítő évfolyamon 9-13. évfolyamon tanul, és a 2007/2008. tanévben felzárkóztató oktatásban vagy 9-10. évfolyamon tanul, vagy a Magyar Köztársaság területén működő szakiskolával tanulói jogviszonyban áll, és a 2007/2008. tanévben a szakiskola valamely szakképző évfolyamán hiányszakmát tanul, és:- halmozottan hátrányos helyzetű (Halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló, aki hátrányos helyzetűnek minősül (lásd a következő 3. lábjegyzetet), és akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője/szülei, gyámja/gyámjai legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte/fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek); vagy- családba fogadott; vagy- átmeneti nevelésbe; vagy- ideiglenes hatállyal elhelyezett; vagy- utógondozásban; vagy- utógondozói ellátásban részesül; vagy- hátrányos helyzetű (Hátrányos helyzetű az a tanuló, akit a családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, vagy akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította). Továbbá az a nagykorú tanuló is, akit a jegyző korábban védelembe vett, vagy aki nagykorúvá válása után is jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, vagy az a 23. életévét betöltött tanuló, akinek a háztartásában (családjában) az 1 főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (2) bekezdésében meghatározott mértéket (az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130, illetve 120%-át).)

2007 szeptember 19. (szerda)
(Hírek)

“Making Things Better for our Children”

Parliament, 

– considering the fact that choosing to have a child is of value to all of society and that raising a child entails costs and sacrifices that deserve financial and moral recognition,

– emphasizing that children enjoy special protections which include using all means available to guarantee children’s right to a living standard enabling their appropriate physical, intellectual, spiritual, moral, and social development,

– recognizing that solidarity between social groups in different situations and between different generations is essential to guarantee our children’s future,

– recognizing that sustainable social development and a healthy, cohesive and peaceful society, the foundations for which must be constructed for our children by enhancing solidarity, forms the basis for economic development,

– emphasizing that improving opportunities for children and decreasing child poverty is a common interest, task, and responsibility of society, of central and local government bodies, and of non-governmental organizations,

– recognizing that the most effective way to combat child poverty is to prevent it from evolving, and that this requires more effective measures than we have at present,

– considering that Hungary is in 19th place among the 26 countries surveyed by UNICEF in its study on child poverty,

– considering the statistical data which verify that as of December 2006 there were 2,064,793 dependent children below the age of 18 living in Hungary and that the households raising these children are poorer than others ,

– realizing that every single political party with seats in Parliament has said that the society-wide issue of reducing child poverty is both important and urgent,

– recognizing that comprehensive measures covering all sectors are needed to reduce child poverty,

– satisfying the obligations undertaken by the Republic of Hungary in international accords and conventions, in particular in the ones set forth in the United Nations Millennium Development Goals, the Convention on the Rights of the Child signed in New York on November 20, 1989, and the U.N. Children’s Rights Committee’s Recommendations on the Republic of Hungary’s First Government Report (1998) and its Recommendations on the Second and Third Government Reports (2006),

adopts the following resolution:

2007 augusztus 28. (kedd)
(Sajtó, nyilvánosság)

Harminc pedagógusasszisztensként végzett roma fiatal gyakorolná hivatását, ha lenne pénz alkalmazásukra

Népszabadság  •  Kiss Melinda Katalin  •  2007. augusztus 9.

Elsősorban az elfogadásra és a roma gyerekek iskolában tartására koncentrált a minap véget ért EQUAL- program, amelynek keretében két év alatt harminc roma fiatal szerzett pedagógusasszisztensi képesítést és dolgozott az ország legszegényebb térségeiben.

2007 augusztus 10. (péntek)
(Hírek)

Még az idén ötven önfenntartó szociális szervezet alakulhat állami segítséggel

Népszabadság  •   Kiss Melinda Katalin   •  2007. augusztus 7.

Bár az idén már alakulhatnak szociális szövetkezetek, egyelőre mintha észrevétlen lenne a lehetőség. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány segíti az indulást - a programot a munkaügyi tárca 945 millió forinttal támogatja.

2007 augusztus 10. (péntek)
(Hírek)

Magyarországon az elmúlt néhány évben a Biztos Kezdet program két formájának modell-programjai valósultak meg, illetve működnek jelenleg is: a Biztos Kezdet Klubok és a Biztos Kezdet Gyerekházak.

2007 augusztus 06. (hétfő)
(Hírek)
Javaslat a szociális szolgáltatások átalakításának fő irányaira Előzmények A személyes gondoskodás terén nagy előrelépést jelentett a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény megjelenése. A törvény három évvel az új önkormányzati rendszer kialakulása után jött létre, amikor az SZJA 50%-a még az önkormányzatok számára biztosított volt. Az infláció mértéke 30%-os volt, és három év alatt 34 e főről 705 e főre nőtt a regisztrált munkanélküliek száma. Közel másfél millió ember vesztette el a munkahelyét, amely tovább növelte a társadalmi feszültséget. Ebben a helyzetben a szociális törvény megfelelő eszköz volt a növekvő szociális problémák kezelésére.

A Szoctv. hatálybalépése óta eltelt mintegy 14 év alatt színessé vált a szociális szolgáltatások köre, amely folyamatban a rászorultak védelmének egy sajátos technikája alakult ki. Ahol megjelent egy szükséglet, válaszul egy új szolgáltatás került létrehozásra, melyet új szabályozás és új normatíva követett. Ez a technika nem csak a szociális szolgáltatások területén volt megfigyelhető. A fokozatos fejlődés ellenére azonban igazolást nyert, hogy az alkalmazott védelmi technika nem érte el a célját, sok tekintetben kifejezetten kontra-produktív hatást váltott ki. Sokszínűvé vált a szolgáltatói paletta is: újabb és újabb állami, civil, egyházi, for-profit, hazai és külföldi szolgáltatók jelentek meg.

Időközben az egyre több szolgáltatási forma kertében nyújtott szolgáltatások szakmai ellenőrzésére az ágazat nem tudott megfelelő módon hangsúlyt fordítani, megfelelő eszközöket biztosítani, és mára az a helyzet alakult ki, hogy minden egyes szolgáltató eltérő minőségű és mennyiségű szolgáltatást nyújt egy-egy definiált szolgáltatási forma keretében. A szolgáltatások fejlődése a valós szükségletek ismerete, és a fejlesztések országos összehangolása nélkül történt. Nem rendelkezünk naprakész adatokkal sem az igényekről, sem a szolgáltatókról és az általuk nyújtott szolgáltatások mennyiségéről és minőségéről sem. A megfelelő adatok hiányában a tervezés és fejlesztés is esetlegessé vált.

A Szoctv. hatálybalépése óta nem épült ki a legszükségesebb elemi életszükségletek kielégítését biztosító étkeztetés és házi segítségnyújtás vonatkozásában sem teljes mértékben az ellátórendszer. Ezeknél a szolgáltatásoknál a valós társadalmi szükséglet sokszorosan meghaladja a ténylegesen ellátott személyek számát, így feltétlenül indokolt a szolgáltatási lehetőségek bővítése. Szükség van tehát az ellátotti kör eddigieknél pontosabb körülhatárolására, illetve a finanszírozási rendszer átalakítását megelőzően a differenciált normatív állami hozzájárulás kiterjesztésére, amely elősegíti, hogy a feladatellátásra kötelezett önkormányzatok azokat lássák el elsősorban, akiknek magas a gondozási-ápolási szükséglete, alacsony a jövedelme és vagyona, valamint a legkisebb érdekérvényesítési képességgel rendelkeznek. A szociális alapszolgáltatások fejlesztése azért is szükséges, mert a megfelelő alapszolgáltatási háttér alkalmas a bentlakásos intézményi ellátás kiváltására azokban az esetekben, amikor a gondozási, ápolási szükséglet nem teszi feltétlenül indokolttá a szakosított ellátás igénybevételét. Amegfelelő szociális szolgáltatáshoz való hozzájutást, azoknak az állampolgároknak is biztosítani kell, akik mozgósítható jövedelemmel, vagyonnal rendelkeznek, részt tudnak és részt akarnak vállalni önmaguk, vagy hozzátartozójuk ellátásában.

(forrás: SZMM, http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=13565&articleID=32013&ctag=articlelist&iid=1 )

2007 július 30. (hétfő)
(Hírek)

A kormány szerdán döntött az Új Magyarország Fejlesztési Terv akcióterveiről, amelyek alapján az elkövetkező hónapokban összesen 2.800 milliárd forint értékű fejlesztés kezdődik el, részben pályázati úton, részben pedig kiemelt projektek révén. A kormány ennek részeként most döntött összesen több mint 500 milliárd forint támogatási értékben 271 kiemelt projekt támogatásáról is. Ezek közül 191 esetén 6 hónapon belül meg lehet kötni a szerződést, 80 esetében pedig a projekt támogatott ugyan, de átdolgozásra van szükség, így újabb döntés novemberben születhet róluk. A most eldöntött kiemelt fejlesztések között vannak nemzeti jelentőségű beruházások, vannak országos humán programok és összesen 123 útépítés megvalósítását is támogatja a kormány 882 km hosszban, 49,3 milliárd forintért.

(forrás: Kormányzati Kommunikációs Központ)

Címkék: cikk országos
2007 július 27. (péntek)
(Hírek)

Ebben az évben megszűnnek a hetes óvodák. Sok szülőnek az utolsó szalmaszálat, gyermekeiknek a gyermekvédelmi gondoskodás elkerülését jelentették ezek az intézmények.

Ónody-Molnár Dóra

Katalin hétfőn reggel viszi óvodába gyermekét és péntek délután hozza el. Éjjelenként takarít, nem tud otthon lenni a lányával, de pénze sincs annyi, hogy hét napon keresztül ellássa. Hozzá hasonlóan sokan kénytelenek hétfőn, az óvoda kapujában több napra elbúcsúzni a gyerektől. Mert hajnalban kelnek, konyhán mosogatnak, éjjel építkezéseken gürcölnek, raktárakat takarítanak, hogy fenntarthassák magukat. Vagy, mert egyáltalán nincs munkájuk. Legtöbbjük állami otthonban nőtt fel, egyetlen kötődése a gyereke, akit nem akar elveszíteni. Értük működtek a hetes óvodák. A gyerekek itt nem csak meleg ételt és gondoskodást kaptak, hanem fejlesztő pedagógustól, gyógypedagógustól egyéni fejlesztést, hogy az iskolába kerülve leküzdhessék a szegénységükből fakadó fizikai és pszichés hátrányaikat. Így van remény arra, hogy nem maradnak le, nem esnek ki az oktatásból, felnőtt korukban nem válnak a segélyezés alanyaivá. A hetes óvodák rugalmasan alkalmazkodnak a nehézsorsú családok igényeihez, és hozzájárulnak ahhoz, hogy az ide járó gyerekek a családjukban maradjanak, és ne kerüljenek állami gondozásba. Minderről valójában már csak múlt időben lehet beszélni, mert júniusban a fővárosi közgyűlés úgy döntött, nem finanszírozza tovább működésüket. 78 gyerek érintett, közülük hatot már gyermekvédelmi gondoskodásba vettek.

2007 július 15. (vasárnap)
(Hírek)

2004-ben videófilm-sorozat készült szülőknek, amely az erőszak nélküli gyermeknevelést szeretné bemutatni, népszerűsíteni. Egy lehetőséget, alternatívát kíván a szülőknek nyújtani, hogyan lehet örömmel, elégedetten együtt lenni csecsemőjükkel és kisgyermekükkel. Az első másfél év mindennapi gyermeknevelési kérdéseiben igyekszik eligazítást adni, mint pl.: evés, sírás, mozgás, játék, stb. A filmeken szülőket és gyerekeket láthatunk hétköznapi helyzetben.

Címkék: cikk hír országos
2007 július 14. (szombat)
(Sajtó, nyilvánosság)

A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége, a város családsegítő és gyermekjóléti szolgálata, valamint a helyi általános iskolák közösen működtetik a bátonyterenyei roma tanodát. Szomora Szilárd, a szövetség elnöke, a családsegítő szolgálat vezetője elmondta: délutánonként tantárgyi felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokkal, továbbá önismereti és drámapedagógiai tréningekkel várják a gyerekeket. A fiatalokkal a tanodában tíz pedagógus és nyolc mentor foglalkozik, figyelemmel kísérve iskolai előmenetelüket és otthoni szociális körülményeik változását is.

2007 június 10. (vasárnap)
(Hírek)

A könyvtár épületében három szinten jelenik meg a hagyományos könyvtári és az OLIB számítógépes rendszeren biztosított elektronikus információs szolgáltatás. Nyitvatartási időben a szolgáltatásokat igényelheti vagy megrendelheti a használó. A feltételeket a könyvtárhasználati szabályzat rögzíti....

http://www.kjmk.hu/szolgaltatasaink.asp

2007 június 09. (szombat)
(Sajtó, nyilvánosság)

(HVG 2007. június 06.)

A magyar oktatásirányítás ez évtől kezdve az alapvető állami fejkvótán felül nyújtott többletpénzeket a kistérségi társulásokon keresztül szándékozza eljuttatni az oktatási intézményeket fenntartó önkormányzatokhoz. Ezzel a döntéssel a kormányzat az utóbbiak számára világossá tette, hogy vagy betagozódnak egy kistérség alá, és alkalmazkodnak a kormányzat által előírt követelményekhez, vagy saját bevételeikből gazdálkodják ki az oktatási intézmény-finanszírozásához szükséges költségvetési támogatáson felüli összeget.

2007 június 09. (szombat)
<< Első < Előző 61 62 63 64 65 66 67 Következő > Utolsó >>